04.10.2019

Pretensiooni esitamine

Tootele pretensiooni esitamise tingimused

 1. Pretensioonide esitamise aeg on eraisikule 24 kuud alates toote üleandmisest. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast.
 2. Pretensioonide esitamise aja jooksul on Tarbijal õigus toote tasuta remondile. Kui viga on tekkinud tootja süül, kaetakse kõik materjali- ja tootmisvead ning töö kui varuosade maksumus.
 3. Pretensioonide esitamise aluseks on ostu tõendav dokument.
 4. Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine.
 5. Pretensioonide esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist ostjale.
 6. Ecoscooter ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:
 • seadmesse installeeritud tarkvaralistest vigadest;
 • normaalsest kulumisest;
 • ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (sh juhul, kui seadet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik);
 • seadme ja/või detaili seerianumbri, kontrollkleebise või markeeriva kleebise rikkumisest, vahetamisest või eemaldamisest;
 • kliendile enne seadme ostmist Ecoscooter poolt teatavaks tehtud puudustest;
 • välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.
 • toode ei tööta omaniku süül, ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel.
 1. Ecoscooter tugineb vastutuse kindlaks määramisel tootja volitatud esindaja poolt teostatavale ekspertiisile (diagnostikale). Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid seadme remontimine on võimalik, siis on Tarbijal võimalus tellida tasuline remont. Vedeliku/niiskuskahjustusega ja/või mehaanilise vigastusega seade kuulub ka edaspidi remontimisele üksnes tasulises korras.
 2.  Seadmele teostatud ekspertiisi (diagnostika) eest tuleb tasuda ekspertiisi tasu kui Ecoscooter ei ole vastutav seadmel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning seadme remontimine ei ole võimalik. Samuti tuleb Tarbijal tasuda ekspertiisi tasu kui seadmel ei tuvastata ekspertiisi (diagnostika) tulemusel puudust ning seade vastab tootja tehnilistele nõuetele.
 3. Ekspertiisi tasu ei pea maksma eraklient esimese kuue kuu jooksul alates ostu kuupäevast.
 4. Kui tarbija ei nõustu Ecoscooter seisukohaga, tuleb tarbijal tõendada seda, et:
 • tegemist on puudusega (asjatundja eksperthinnangu alusel);
 • puudus või selle põhjus eksisteeris seadme üleandmise hetkel;
 • Ecocooter on puuduse eest vastutav.
 1. Kui Ecscooter on andnud seadmele müügigarantii, siis tagab Ecoscooter puuduste kõrvaldamise kooskõlas müügigarantii tingimustes tooduga.
 2. Pretensiooni esitamise õiguse kasutamiseks tuleb pöörduda Ecoscooter e-maili aadressile – info@ecoscooter.ee või telefonile 56656080 ning Teid juhendatakse, kuidas kõnealuse toote puhul edasi toimida.
 3. Lisaks pretensiooni esitamise õigusest tulenevatele õigustele on ostjal ka kõik muud EV seadusandlusest tulenevad õigused.